goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Ha Chu works - Mình nên nhìn nhận khách hàng là người như thế nào?

Mình nên nhìn nhận khách hàng là người như thế nào?

Ha Chu works

Từ tiêu đề của podcast, mình ở đây là chủ thương hiệu, là người làm marketing, là người làm sản phẩm, nói chung là tất cả những người có tiếng nói quyết định về mặt chiến lược trong một doanh nghiệp F&B. Sau đây mình xin gọi tắt đây là nhóm thương hiệu. Mình sẽ có một podcast riêng cho những người làm ở vị trí phục vụ sau nhé ạ, đây sẽ là nhóm cần nhìn nhận khách hàng hơi khác một xíu.

08/05/20 • 5 min

plus icon
Not bookmarked icon
Share icon

Episode Comments

0.0

out of 5

Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey IconStar filled grey Icon
Star filled grey Icon

No ratings yet

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

eg., What part of this podcast did you like? Ask a question to the host or other listeners...

Post

Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this episode

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

Copy